Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارزش باقیمانده (Residual value)

ارزش باقیمانده دارایی، مبلغ برآوردی است که شخص در حال حاضر می‌تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج واگذاری برآوردی به دست آورد، با این فرض که دارایی در پایان عمر و در شرایط متصور در پایان عمر مفید آن باشد.

خانه اصطلاحات R ارزش باقیمانده (Residual value)