Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

اشتباه (Error)

اشتباهات ناشی از بکارگیری اشتباه رویه‌ها، از نظر افتادن یا تفسیر نادرست واقعیت‌ها و شرایطی که در تاریخ گزارشگری وجود دارند و در دوره‌های گذشته ایجاد شده‌اند. برای مثال، اشتباهات ریاضی یا تقلب.

خانه اصطلاحات E اشتباه (Error)