Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی جاری (Current asset)

یک دارایی در صورت احراز شرایط زیر به عنوان یک دارایی جاری طبقه‌بندی می‌شود:

  • انتظار برود آن دارایی در چرخه عملیاتی عادی، به نقد تبدیل شود یا برای فروش یا مصرف نگهداری شود؛
  • آن دارایی اساسا با هدف مبادله نگهداری شود؛
  • انتظار برود آن دارایی در مدت دوازده ماه پس از دوره گزارشگری، به نقد تبدیل شود؛ یا
  • آن دارایی، نقد یا معادل نقد بدون محدودیتی برای مبادله یا تسویه بدهی‌ها، برای حداقل دوازده ماه پس از تاریخ گزارشگری باشد.
خانه اصطلاحات C دارایی جاری (Current asset)