Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

معامله پرداخت مبتنی بر سهام (Share-based payment transaction)

معامله ای که در آن، شخص

  • کالاها یا خدماتی را از عرضه‌کنندگان آن کالاها یا خدمات (شامل کارکنان) طبق توافق پرداخت مبتنی بر سهام دریافت می‌کند؛ یا
  • متعهد می‌شود معامله با عرضه‌کننده کالاها یا خدمات را، زمانی که یکی دیگر از اشخاص گروه آن کالاها یا خدمات را در یک توافق پرداخت مبتنی بر سهام دریافت می‌کند، تسویه کند.
خانه اصطلاحات S معامله پرداخت مبتنی بر سهام (Share-based payment transaction)