Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مخارج خدمت (Service cost)

مخارج خدمت از موارد زیر تشکیل شده است:

  • مخارج خدمت جاری، که افزایش در ارزش فعلی تعهدات مزایای معین ناشی از خدمت کارکنان در دوره جاری است؛
  • مخارج خدمت گذشته، که تغییر در ارزش فعلی تعهدات مزایای معین بابت خدمت کارکنان در دوره‌های گذشته، در نتیجه اصلاح طرح (معرفی یا انصراف از یک طرح مزایای معین یا تغییر در یک طرح مزایای معین) یا محدودسازی طرح (کاهش قابل ملاحظه تعداد کارکنان تحت پوشش طرح توسط شخص) است؛ و
  • هرگونه سود یا زیان غیر عملیاتی تسویه.
خانه اصطلاحات S مخارج خدمت (Service cost)