Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارزش فعلی تعهدات مزایای معین (Present value of a defined benefit obligation)

عبارت است از ارزش فعلی پرداخت‌های آتی مورد انتظار (بدون کسر دارایی‌های طرح) که برای تسویه تعهدات ناشی از خدمت کارکنان در دوره‌های جاری و گذشته الزامی می‌باشد.

خانه اصطلاحات P ارزش فعلی تعهدات مزایای معین (Present value of a defined benefit obligation)