Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سهام عادی بالقوه (Potential ordinary share)

یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری است که می‌تواند دارنده آن را از حق تملک سهم عادی برخوردار کند.

خانه اصطلاحات P سهام عادی بالقوه (Potential ordinary share)