Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

طرح مزایای دوران بازنشستگی (Post-employment benefit plan)

توافق‌های رسمی یا غیررسمی هستند که بر اساس آن‌ها، شخص برای یک یا چند نفر از کارکنان، مزایای دوران بازنشستگی فراهم می‌کند.

خانه اصطلاحات P طرح مزایای دوران بازنشستگی (Post-employment benefit plan)