Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

طرح چندکارفرمایی (Multi-employer plan)

طرح‌های پرداخت معین ( به غیر از طرح‌های دولتی) یا طرح‌های با مزایای معین (به غیر از طرح‌های دولتی) است که:

  • دارایی‌های تأمین‌شده توسط اشخاص مختلف را که تحت کنترل مشترک نیستند، تجمیع می‌کند؛ و
  • از آن دارایی‌ها برای فراهم کردن مزایا برای کارکنان بیش از یک شخص استفاده می‌کند، به گونه‌ای که سطوح مشارکت و مزایا، صرف‌ نظر از هویت شخصی که کارکنان را استخدام می‌کند، تعیین می‌شود.
خانه اصطلاحات M طرح چندکارفرمایی (Multi-employer plan)