Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

روش غیر مستقیم (Indirect method)

در یک روش غیر مستقیم از ارائه جریان‌های نقدی، سود یا زیان دوره با خالص کل جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی تطبیق داده می‌شود.

خانه اصطلاحات I روش غیر مستقیم (Indirect method)