Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تاریخ اعطا (Grant date)

تاریخی که شخص و طرف دیگر (شامل یکی از کارکنان) در مورد یک پرداخت مبتنی بر سهام توافق می‌کنند،که زمانی است که شخص و طرف مقابل درک مشترکی از مفاد و شرایط آنتوافق داشته باشند.در تاریخ اعطا، شخص به طرف مقابل حقی نسبت به نقد، سایر دارایی‌ها،یا ابزارهای مالکانه شخص را اعطا می‌کند، مشروط بر اینکه شرط‌های قطعی شدن معینی، در صورت وجود، احراز شوند. اگر آن موافقت‌نامه مشمول یک فرایند تصویب باشد (برای مثال، توسط سهامداران)، تاریخ اعطا زمانی است که تصویب انجام شده باشد.

خانه اصطلاحات G تاریخ اعطا (Grant date)