Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

فعالیت‌های تامین مالی (Financing activities)

فعالیت‌هایی است که موجب تغییر اندازه و ترکیب حقوق مالکانه پرداخت‌شده و استقراض‌های شخص می‌شود.

خانه اصطلاحات F فعالیت‌های تامین مالی (Financing activities)