Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قرارداد تضمین مالی (Financial guarantee contract)

یک قرارداد که به موجب آن، صادرکننده ملزم است خسارت وارده به دارنده آن را در نتیجه ناتوانی یک بدهکار مشخص برای پرداخت تعهد خود در سررسید طبق شرایط اصلی یا اصلاح‌شده یک ابزار بدهی، جبران کند.

خانه اصطلاحات F قرارداد تضمین مالی (Financial guarantee contract)