Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

طرح پرداخت معین (Defined contribution plan)

یک طرح‌ مزایای دوران بازنشستگی است که در آن یک شخص مشارکت ثابتی را به یک شخص جداگانه (صندوق) می‌پردازد

و در صورتی که صندوق، برای پرداخت تمام مزایای کارکنان در ارتباط با خدمت کارکنان در دوره‌های جاری و گذشته، دارایی‌های

کافی در اختیار نداشته باشد، شخص برای پرداخت مشارکت بیشتر، هیچگونه تعهد قانونی یا خودساخته ندارد.

خانه اصطلاحات D طرح پرداخت معین (Defined contribution plan)