Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

کسری یا مازاد (Deficit or surplus)

عبارت است از:

الف. ارزش فعلی تعهدات مزایای معین؛ منهای

ب. ارزش منصفانه دارایی‌های طرح (در صورت وجود).

خانه اصطلاحات D کسری یا مازاد (Deficit or surplus)