Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دگردیسی زیستی (Biological transformation)

شامل فرایندهای رشد، زوال، تولید و تولیدمثل است که موجب تغییرات کیفی یا کمّی در دارایی زیستی می‌شود.

خانه اصطلاحات B دگردیسی زیستی (Biological transformation)