Facebook E-mail
formats

تاریخ تحصیل (Acquisition date)

تاریخی که در آن شخص تحصیل‌کننده، کنترل کسب و کار تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.

formats

شخص تحصیل‌کننده (Acquirer)

شخصی که کنترل کسب و کار(های) تحصیل‌شده در یک ترکیب کسب و کار را به دست می‌آورد.

formats

کسب و کار(های) تحصیل‌شده (Acquiree)

کسب و کار یا کسب و کارهایی که شخص تحصیل‌کننده، کنترل آنها را در ترکیب کسب و کار به دست می‌آورد.

formats

سود حسابداری (Accounting profit)

سود یا زیان یک دوره، قبل از کسر هزینه مالیات است.

formats

رویه های حسابداری (Accounting policies)

عبارتند از اصول، مبانی، معاهده‌.ها، قواعد و شیوه‌های مشخصی که توسط یک شخص در تهیه و ارائه صورت‌های مالی به کار گرفته می‌شود.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 56)