Facebook E-mail
formats

حق ماهوی (Substantive right)

حقی که در زمانی که تصمیم‌گیری در مورد هدایت فعالیت‌های مربوط ضرورت می‌یابد، قابل اعمال باشد، و دارنده آن، در عمل، توانایی اعمال آن را داشته باشد.

formats

شخص فرعی (Subsidiary)

شخصی که توسط یک شخص دیگر کنترل می‌شود.

formats

مخارج بعدی (Subsequent expenditure)

مخارج تحمل شده پس از تکمیل یا تحصیل یک سرمایه‌گذاری در املاک.

formats

اجاره دست دوم (Sublease)

معامله‌ای که در آن دارایی پایه توسط اجاره‌کننده (اجاره‌دهنده واسطه) در اختیار یک شخص ثالث قرار می‌گیرد، و اجاره (اجاره اصلی) بین اجاره‌دهنده اصلی و اجاره‌کننده اصلی برقرار می‌ماند.

formats

قیمت فروش مستقل (Stand-alone selling price)

قیمتی که یک شخص کالا یا خدمت وعده داده شده را با آن قیمت به صورت جداگانه به یک مشتری می‌فروشد.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 5)