Facebook E-mail
formats

فعالیت‌های مربوط (Relevant activities)

فعالیتهای یک سرمایه‌پذیر است که بطور قابل ملاحظه‌ای بر بازده آن سرمایه‌پذیر اثر می‌گذارد.

formats

معامله با اشخاص مرتبط (Related party transaction)

انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین شخص گزارشگر و یک شخص مرتبط، صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه قیمت، است.

formats

شخص مرتبط (Related party)

یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) که به شخصی که صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کند (یعنی شخص گزارشگر) مرتبط است.

 1. یک شخص حقیقی یا یکی از خویشاوندان نزدیک آن شخص حقیقی، در صورتی به شخص گزارشگر مرتبط است که آن شخص حقیقی:
 • بر شخص گزارشگر، کنترل یا کنترل مشترک داشته باشد؛
 • بر واحد گزارشگر، نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد؛ یا
 • عضوی از مدیران اصلی شخص گزارشگر یا شخص اصلی آن شخص گزارشگر باشد.
 1. در صورت احراز هر یک از شرایط زیر، یک شخص به شخص گزارشگر مرتبط است:
 • آن شخص و شخص گزارشگر، اعضای یک گروه باشند (یعنی هر شخص اصلی، شخص فرعی و اشخاص فرعی همگروه، با یکدیگر مرتبط هستند)؛
 • یک شخص، شخص وابسته یا مشارکت خاص شخص دیگر باشد (یا شخص وابسته یا مشارکت خاص یکی از اعضای گروهی باشد که شخص دیگر، عضو آن است)؛
 • هر دو شخص، مشارکت‌های خاص یک شخص ثالث باشند؛
 • یک شخص، مشارکت خاص یک شخص ثالث باشد و شخص دیگر، شخص وابسته همان شخص ثالث باشد.
 • شخص، طرح مزایای بازنشستگی کارکنان شخص گزارشگر یا یکی از اشخاص وابسته به شخص گزارشگر باشد. در صورتی که شخص گزارشگر، خود، چنین طرحی باشد، کارفرمایان حامی نیز به شخص گزارشگر، وابسته هستند.
 • شخص، تحت کنترل یا کنترل مشترک یک شخص حقیقی باشد که به عنوان شخص مرتبط شناسایی شده است (موضوع بند ۱)؛
 • شخص حقیقی شناسایی شده به عنوان شخص مرتبط (موضوع بند ۱) بر شخص نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند یا از مدیران اصلی شخص (یا شخص اصلی آن) باشد.
 • شخص، یا هر یک از اعضای گروهی که شخص جزئی از آن است، ارائه دهنده خدمات مدیران اصلی به شخص گزارشگر یا شخص اصلی شخص گزارشگر باشد.
formats

مانده حساب انتقالی قانونی (Regulatory deferral account balance)

مانده هرگونه حساب هزینه (یا درآمد) که طبق سایر استانداردها به عنوان دارایی یا بدهی شناسایی نمی‌شود، اما به دلیل اینکه توسط نرخ‌گذار در تعیین نرخی (یا نرخ‌هایی) که شخص می‌تواند از مشتریان مطالبه کند لحاظ می‌شود یا انتظار می‌رود لحاظ شود واجد شرایط انتقال است.

formats

خرید یا فروش به روش معمول (Regular way purchase or sale)

خرید یا فروش یک دارایی مالی طبق یک قرارداد است که شرایط آن قرارداد، تحویل آن دارایی در یک بازه زمانی (که به طور کلی طبق مقررات یا قواعد بازار مربوط تعیین می‌شود) را الزامی می‌کند.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 10)